Commercial Terms

Air Freight HAVA NAVLUNU Havayolu ile yük taşıma ücreti.
Air Freight Insurance HAVA TAŞIMA SİGORTASI Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin etmek için uygulanan sigorta.
Airway Bill = HAVA TAŞIMA SENEDİ Havayolu taşımacılığında gerekli olan, gönderenin ismini, adresini, malların menşeini, nereye gideceğini, paket adedini,ağırlığını, miktarını, navlu ücretini ve değerini içeren belge.
ATR Document ATR BELGESİ *Malların Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Birlik üyesi bir ülkeden Türkiye’ye ihraç ve ithalinde kullanılan bir belgedir.
Barter TAKAS Takas, iki ayrı ülkedeki ithalatçı ve ihracatçı firmalar arasında malın malla değişimi şeklinde yapılan bir ticaret şekli.
Bill of Carriage HAMULE SENEDİ Nakliye veya taşıma senedi de denir. Malı gönderenle nakleden arasında, malın ne şekilde nakledileceğine, teslim ve tesellümüne mahsus esasları kapsayan senettir.
Bill of lading (L/C) KONŞİMENTO Tren, uçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malını taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren bir belgedir.
Bill of Excange,Draft POLİÇE Senet metninde poliçe kelimesi veya yabancı dilde karşılığı olan kelimeyi, belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız bir havaleyi, ödeyecek olan muhatabın ad ve soyadını, keşide tarihi ve yerini, keşidecinin imzasını taşıyan senet.
Cash on Delivery MAL KARŞILIĞI ÖDEME İhraç edilen malın bedelinin, malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesidir.
Cash Againts Documents (CAD) VESAİK MUKABİLİ ÖDEME İhracatçının malını gönderdikten sonra ithalatçının ülkesindeki bir yetkili aracı bankaya başvurarak söz konusu bankaya sevk evrakını yolladığı ve bu evrakın ithalat bedelinin ödenmesinden sonra ithalatçıya teslimi konusunda talimat verdiği ödeme biçimidir.
CE Mark CE İŞARETİ Bir ürünün Avrupa Birliği direktifleri ile belirlenen sağlık, güvenlik, çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösteren bir Birlik işaretidir.
Certificate of Origin (c/o) MENŞE ŞEHADETNAMESİ Bir malın üretildiği veya yapıldığı ülkeyi gösterir ve idari makamlarınca onaylanan ve alıcı ülkenin konsoloslarınca vize edilen bir belgedir.
Commercial Invoice TİCARİ FATURA Alıcı ile satıcı arasında yapılan işlemin bir kaydıdır.
Confirmed Letter of Credit TEYİTLİ AKREDİTİF Amir banka tarafından, sağlamlaştırma ve doğrulayıcı yönde kendi sorumluluk ve taahhütlerini de ekleyerek açılan akreditif.
Conforming Bank TEYİD EDEN BANKA Akreditif bedelinin amir banka tarafından ödenmediğinde kendisi tarafından ödeneceğini lehdara taahhüt eden banka. Correspondent Bank MUHABİR BANKA Akreditif işlemlerinde, ihracatçı ile ithalatçı arasında bağlantıyı sağlamakla görevli banka.
Cost and Freight (CFR) MAL BEDELİ VE NAVLUN Satıcı, malın varış limanına kadar olan tüm giderlerini karşılamakla yükümlü olup, yüklemeden sonraki hasar ve riskler alıcıya aittir.
Cost, CIF MAL BEDELİ,SİGORTA VE NAVLUN Insurance Freight Satıcı, Malın taşınması sırasında riskleri üstlenmekle birlikte, risklere karşı malı sigorta ettirmek ve bununla ilgili giderlere katlanmak zorundadır.
Customs Duty GÜMRÜK RESMİ İthal edilecek mallardan gümrük giriş tarifesi cetvellerine göre alınan vergi.
Delivered duty paid DDP Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim. Delivered DDU Duty Unpaid Gümrük resmi ödenmeden teslim.
Direct Bill of Lading DOĞRU KONŞİMENTO Geminin malları aktarma yapmadan yükleme limanından diğer boşaltma limanına taşınması halinde gerekecek konşimento. Documents VESAİK Ticarette kullanılan konşimento, poliçe, konsolosluk faturası, uzman raporu gibi çeşitli belgelere verilen isim.
Documents Againts Acceptance VESAİK MUKABİLİ KABUL (DA) İthalatçının malları alabilmesi için gerekli vesaikin ancak ihracatçı tarafından keşide edilen poliçelerin kabulü karşılığında teslimi.
EUR 1 Document EUR 1 BELGESİ EUR 1 Belgesi Türkiye’nin EFTA ülkeleri ile olan ticaretinde ve Avrupa Birliği ile Demir-Çelik ürünlerinde parafe ettiği Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı ürünler ticaretinde kullanılan belge.
Ex Works EXW Ticari işletmede teslim.
Forwarding Agent NAKLİYAT ACENTASI Malların taşınması ile uzmanlaşmış kişi, genellikle nakliye komisyoncusudur.
Freight NAVLUN Taşıyanın nam ve hesabına ödenecek olan eşya ve yolcunun taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır.
Free Alongside Ship FAS Gemi doğrultusunda teslim. Free on Board FOB / GEMİ BORDASINDA TESLİM Satıcı malın gemiye yüklenmesi için gerekli bütün işlemleri yapacak ve doğabilecek risklere katlanacaktır. Alıcı ise gemiyi tutacak ve geminin gelişini satıcıya zamanında bildirecektir. Mal gemiye yüklendikten sonraki tüm masraf ve rizikolar alıcıya aittir.
Free Carrier FCA Taşıyıcıya teslim.
Freight Insurance NAKLİYAT SİGORTASI Taşımada mallara veya taşıma araçlarına gelecek zararları karşılayacak olan sigorta.
Freight İnvoice NAVLUN FATURASI CIF ve CF olarak ihraç edilen mallara ait navlunun satıcı tarafından ödenmesi gerekir. Navlunun ödendiğini doğrulamak için konşimento üzerine “ navlunu ödenmiştir.” kaydı konulur. Konşimentoda bu kayıt bulunuyorsa konşimento ile birlikte nakliyeci tarafından düzenlenen bir navlun faturasının da bankaya verilmesi gerekir. Bu navlun faturasında, malların yüklenerek teslim alındığı ve bir navlun borcunun kalmadığı gösterir.
Free Zone SERBEST BÖLGE Ulusal gümrük sınırı dışında bırakılmış özel idari statüye bağlı yerlerdir. Vergi kanunları ile mali yükümlülükler buralarda tamamen veya kısmen uygulanmayabilir.
Irrevocable Letter of Credit GAYRI KABİLİ RÜCU AKREDİTİF İthalatçının kararlaştırılan şartları tamamen yerine getirmesi üzerine,akreditifvadesinde çekilecek poliçelerin akreditifi açan banka tarafından kabul edileceği veya ödeneceği konusunda kesin bir taahhüt içeren akreditif.Tarafların isteği veya onayı olmadan iptal edilemez ve hükümleri değiştirilemez.
ISO 9000 Certificate ISO 9000 BELGESİ ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Belgesi, son ürünün kalitesinden çok ürün ve işletme yönetiminde. Ürün tasarımında kullanılan deney ve muayene yöntemlerinde, ürün ve hizmetlerin kalitesini kontrol altında tutmak için gerekli organizasyon yapısında uygulanacak kılavuzları içeren bir TOPLAM KALİTE GÜVENCESİ “ standartıdır.
Letter of Credit AKREDİTİF ( L/ C ) İthalatçının talimatı ile bir bankanın önceden tespit edilen şartlara uygun olarak kendi üzerine çekilerek poliçeyi ya da kabul edeceği konusunda ihracatçıya yaptığı taahhüttür.
London Interbank offered rate LİBOR Londra para piyasasında yürütülen işlemlerde, birinci sınıf bankaların kullandığı kredilere uygulanan faiz oranlarını göstermektedir.
Marine Bill of Lading DENİZ KONŞİMENTOSU Gemi acentası veya kaptanı tarafından düzenlenerek “ yükletene verilen, malın teslim alındığını ve kararlaştırılan şekilde taşınarak gönderilene teslim edileceğini gösteren, malı temsil eden ve üzerinde tasarruf hakkı sağlayan “ kıymetli evrak niteliğindeki belge.
Manifesto Cargo MAL MANİFESTOSU Kaptanın gemi ile taşıdığı yükün neden ibaret olduğunu gösteren ve varılan yerin gümrük idaresine yapılan bildiri. Order Bill of Lading EMRE YAZILI KONŞİMENTO Üzerinde belli bir kimseye ya da onun emrine ödenmesi için kayıt bulunan konşimento.
Order ORDİNO Yükleme ve boşaltma yapılmadan önce bunun ne şekilde yapılacağını göstermek üzere vapur acentalarının kaptana veya nakliye acentalarının kaptana veya nakliye acentalarının nakliyeciye hitaben yazdıkları talimat.
Original İnvoice ORİJİNAL FATURA Gümrük işlemlerine, döviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan ve ihracatçı tarafından düzenlenerek alıcıya gönderilen fatura. Bu faturalarda ayrıca satışın şekli ve ödeme koşulları da gösterilir.
Original Manifest ORİJİNAL MANİFESTO Hareket limanlarında her boşaltma limanı için ayrı ayrı düzenlenen ve hareket limanındaki gümrük memurları tarafından imza olunmuş şekilde boşaltmanın yapılacağı liman gümrüklerine ibraz olunan manifestolar.
Pier to Pier RIHTIMDAN RIHTIMA (LCL / LCL) Kargonun hazırlanması ve boşaltılması işlemi taşıyıcı tarafında gerçekleştirilir. Her iki işlemde taşıyıcının tesislerinde yapılır. Pre-shipment Finance SEVK ÖNCESİ FİNANSMAN İthalatçıdan siparişi alan ihracatçının, ihraç malı üretmek, satın almak ve/veya göndermek için ihtiyaç duyduğu, işletme sermayesi özelliğinde olan bir finansman türü.
Proforma İnvoice PROFORMA FATURA Alıcıya satılacak malın cinsi,kalitesi,tahmini fiyatı ve bedeli,satış koşulları hakkında bir bilgi vermek üzere düzenlenen ve daha çok bir teklif niteliği taşıyan fatura çeşididir.
Post-shipment Finance SEVK SONRASI FİNANSMAN Malların sevkiyle, ihraç bedellerinin tahsili arasındaki döneme ilişkin bir ihracat finansmanı türü.
Re-Export RE-EKSPORT (İTHAL EDİLMİŞ MALLARIN İHRACI) İthal rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış malların ihracı. Özellikle arz etmeyen ihracat kapsamında yapılır.
Revocable letter of credit KABİLİ RÜCU AKREDİTİF Akreditif açan banka tarafından her an iptal edilebilen akreditif.
Revolving Letter of Credit ROTATİF AKREDİTİF Verilen talimatla tespit edilmiş akreditif tutarının tamamının veya bir kısmının kullanılması veya çekilen poliçenin ödenmesi halinde, talimatta belirtilen miktarda aynı şartla ve otomatik olarak yenilenen akreditif. Bu tür akreditif genellikle aynı cins malı tek bir ihracatçıdan kısım kısım ithal edilen ithalatçı tarafından açılır.
Stand By Letters of Credit GARANTİ AKREDİFİ Bir bankanın bir borcun ödenmemesi veya bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda lehdarın talebi üzerine belli miktardaki bir parayı gayri kabili rücu olarak ödeyeceğini taahhüt eden mektuptur.

Supervising Company GÖZETLEME ŞİRKETİ Malı ihracatçı ve/veya alıcı adına ihraç veya ithal noktasında ağırlık, miktar, kalite gibi konularda kontrol edip, rapor veren tarafsız şirketler.
Shipping Document SEVK VESAİKİ Fatura, konişmento, koli listesi, menşei şehadetnamesi ATR Belgesi, sigorta poliçesi gibi vesaiki kapsayan ve ihracatçının bankası tarafından, şubesine veya ithalatçının ülkesindeki aracı bankaya gönderilip, söz konusu bankanın ithalatçı poliçeyi ödediği veya kabul ettiği zaman teslim ettiği vesaik. Transport Documents NAKLİYE VESAİKİ Malın yüklenmek veya sevk edilmek üzere teslim alındığını gösteren vesika.
Tariff Number TARİFE NUMARASI Gümrük ithalat genel tarife cetvelinde her mal veya mal grupları için saptanan numaralardır. Transit Transport TRANSİT TAŞIMA Çıkış ve varış noktaları bir aktif taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasında,diğer akit taraf üzerinden yapılan yolcu ve/veya eşya taşımaları.
Transit Trade TRANSİT TİCARET Türkiye’ye net döviz sağlanması kaydıyla, kendi kaynaklarımızdan döviz tahsis edilerek veya döviz tahsis edilmeksizin satın alınan yabancı menşeli malların transit olarak veya doğrudan doğruya başka bir ülkeye satılmasıdır.
Uncorfirmed Letter of Credit TEYİTSİZ AKREDİTİF Bu tür akreditiflerde muhabir banka herhangi bir mali sorumluluk yüklenmez. Akreditifin açılmış olduğunu ve şartlarını lehdara bildirmekle yetinir.

Company Profile

Kargo Lojistik prides itself on recognizing that each individual Customer is different. Our staff is known to bring A rated solutions on-time, leveriging our network, working with integrity and commitment to provide Customer satisfaction. With our global network of freight and shipping partners, we can safely deliver your goods across any border anywhere in the world.

Detay  

Images Gallery

Detay